Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia systemu „przepisnaprezent.pl” jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU. Regulamin korzystania z serwisu „przpisnaprezent.pl” i usług świadczonych przez MojeBiuro Martyna Szost z siedzibą w Warszawie ul. Aleja Wilanowska 368 m. 93 02-665 Warszawa NIP 7743211146

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,(Dz. U. z 2013 r., poz.1422 z późn. zm.),

ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem sklepu przepisnaprezent.pl zapewnia to możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie i wydrukowanie.

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@prepisnaprezent.pl; telefonicznie: 48 884-307-625; pisemnie na adres biura firmy MojeBiuro Martyna Szost z siedzibą w Warszawie na ulicy Aleja Wilanowska 368 m. 93

2.Przepis na prezent MojeBiuro Martyna Szost przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego PREZENTU dostępnego przez sklep przepisnaprezent) ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.

2.1) W przypadku PREZENTÓW, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku OBDAROWANEGO, Przepis na prezent (MojeBiuro Martyna Szost) przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, że OBDAROWANY może skorzystać z wybranego PREZENTU. W odniesieniu do niektórych PREZENTÓW wymagane jest posiadanie określonych uprawnień np. prawa jazdy kat „B” lub umiejętności np. znajomości języka angielskiego. Dodatkowe wymagania zawsze są podawane w opisie PREZENTU, a obowiązek upewnienia się, że OBDAROWANY je spełnia spoczywa na KLIENCIE. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna OBDAROWANEGO, wiek, brak uprawnień lub umiejętności nie pozwalają na realizację PREZENTU to ani OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty, w stosunku do firmy MojeBiuro Martyna Szost.

2.2) Postanowienia pkt. 2.1. mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji, kiedy KLIENT nie upewnił się, czy OBDAROWANY może z uwagi na wymogi administracyjne zrealizować PREZENT, którego realizacja związana jest z wyjazdem zagranicznym, w szczególności MojeBiuro Martyna Szost nie odpowiada za to czy OBDAROWANY dysponuje aktualnym paszportem i czy uzyska dokumenty (takie jak np. wiza), uprawniające go do wjazdu na terytorium państwa obcego.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE:

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

- Przepis na prezent– firma, z siedzibą w Warszawie, MojeBiuro Martyna Szost

Aleja Wilanowska 368 m.93

02-665 Warszawa

NIP: 7743211146

- KLIENT – osoba, która na rzecz OBDAROWANEGO zamawia PREZENT w sklepie przepisnaprezent w imieniu własnym i na własny rachunek,

- VOUCHER – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do otrzymania PREZENTU określonego w tym dokumencie,

- OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA - czas, w którym PREZENT musi zostać zarezerwowany (u WYKONAWCY lub poprzez stronę rezerwacyjną www.przepisnaprezent.pl/rezerwacje lub w CENTRUM REZERWACJI w MojeBiuro Martyna Szost (www.przepisnaprezent.pl) oraz faktycznie zrealizowany. Po upływie tego okresu REALIZACJA PREZENTU nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA wynosi 12 miesięcy od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej. Niekiedy OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA może być krótszy, np. gdy VOUCHER zostanie zakupiony podczas specjalnej akcji promocyjnej, ale wówczas będzie to wyraźnie określone na VOUCHERZE oraz w regulaminie danej akcji promocyjnej. Niektóre PREZENTY są ze swej istoty lub z przyczyn technicznych dostępne tylko w określonym sezonie np. Lot balonem realizowany jest w określonych warunkach atmosferycznych. Zawsze jest to wyraźnie oznaczone na VOUCHERZE i w opisie PREZENTU. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA zwykle podany jest na VOUCHERZE, a jeśli nie ma takiej informacji, to można go sprawdzić na stronie rezerwacyjnej www.przepisnaprezent.pl/rezerwacje lub telefonicznie w CENTRUM REZERWACJI.

- KUPON = GIFT CARD – jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do wymienienia go na wybrany przez siebie VOUCHER, który z kolei uprawniać go będzie do realizacji wybranego PREZENTU. KUPON można wymienić tylko raz. Nie jest zwracana niewykorzystana kwota KUPONU.

- OKRES WAŻNOŚCI KUPONU – jest to czas, w którym OBDAROWANY musi dokonać wymiany KUPONU na wybrany przez siebie VOUCHER. Po upływie tego okresu wymiana nie jest możliwa. OKRES ten zwykle jest podany na KUPONIE. Można go również sprawdzić na stronie rezerwacyjnej www.przepisnaprezent.pl/rezerwacje lub telefonicznie w MojeBiuro Martyna Szost. Wymieniony VOUCHER będzie miał ten sam termin ważności co wymieniany KUPON.

- REZERWACJA – zgłoszenie przez OBDAROWANEGO preferowanego terminu REALIZACJI PREZENTU telefonicznie bezpośrednio u WYKONAWCY bądź w MojeBiuro Martyna Szost. Zgłoszony termin musi być potwierdzony przez WYKONAWCĘ drogą mailową.

- TERMIN REZERWACJI – jest to ostatni dzień z OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA, w którym możliwe jest dokonanie REZERWACJI. 28 dzień przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA jest ostatnim dniem, w którym możliwe jest dokonanie REZERWACJI. Jeżeli OBDAROWANY dokona REZERWACJI PREZENTU przed upływem TERMINU REZERWACJI, to MojeBiuro Martyna Szost gwarantuje, że jego PREZENT zostanie zrealizowany w najbliższym dostępnym terminie, nawet jeżeli OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA upłynie. Po TERMINIE REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA REZERWACJA będzie możliwa w miarę dostępności miejsc. MojeBiuro Martyna Szost zobowiązuje się dołożyć starań, aby do REALIZACJI PREZENTU doszło, ale nie gwarantuje tego.

- PAKIET (np. Pakiet Przepisów) – jest to zbiór co najmniej dwóch PREZENTÓW, z których OBDAROWANY może wybrać jeden i tylko jeden PREZENT. Cena dla PAKIETÓW jest podawana jako cena jednostkowa za cały PAKIET, z tym, że zrealizowany może być tylko jeden PREZENT ze znajdujących się w PAKIECIE.

- OBDAROWANY – osoba, która po dokonaniu REZERWACJI i okazaniu VOUCHERA jest uprawniona do REALIZACJI PREZENTU, określonego w niniejszym regulaminie,,

- WYKONAWCA – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej realizująca/e PREZENT

- REALIZACJA PREZENTU – wykonanie zamówionej przez KLIENTA usługi ( PREZENTU) na rzecz OBDAROWANEGO. REALIZACJA PREZENTU możliwa jest wyłącznie w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA, gdy VOUCHER jest opłacony.

- PREZENT – towar lub usługa, której wykonanie (nazwa firmy) działając na rzecz KLIENTA w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY,

- SYSTEM ZAWIERANIA UMOWY - zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego serwisu przepisnaprezent.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu algorytmu - procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie,

- NUMER REZERWACYJNY – jest to ciąg cyfr który identyfikuje konkretny VOUCHER i jest niezbędny do złożenia REZERWACJI. Jego znajomość uprawnia do wykorzystania prezentu. Nie należy zatem udostępniać go osobom nieupoważnionym do realizacji prezentu.

- NUMER ZAMÓWIENIA – to ciąg cyfr, który identyfikuje zamówienie konkretnego PREZENTU.

- CENTRUM REZERWACJI – biuro handlowe MojeBiuro Martyna Szost, którego dane teleadresowe są zawsze podane na stronie internetowej. W miejscu tym OBDAROWANY może dokonać REZERWACJI przy wykorzystaniu formularza rezerwacyjnego ze strony www.przepisnaprezent.pl lub telefonicznie i ustalić termin oraz szczegóły dotyczące REALIZACJI PREZENTU.

- OPIS PREZENTU – jest to określenie czego może się spodziewać OBDAROWANY po danym PREZENCIE. Z tym, że MojeBiuro Martyna Szost zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z serwisu www.przepisnaprezent.pl, w zakresie takich szczegółów jak dokładny czas trwania, wygląd urządzeń, rodzaj użytego sprzętu itp. W szczególności zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji. MojeBiuro Martyna Szost dokłada jednak wszelkich starań, aby OPIS PREZENTU był jak najbliższy faktycznemu przebiegowi REALIZACJI PREZENTU.

- DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura (nazwa firmy) tj. od 8.00 do 24.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

- SKLEP SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ – sklep współpracujący z (nazwa firmy) PREZENTY zakupione za pośrednictwem takiego SKLEPU są zwykle aktywowane w momencie zakupu.

- CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy

PRZELEW TRADYCYJNY - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

PRZELEW ELEKTRONICZNY - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. MojeBiuro Martyna Szost działając w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY na rzecz KLIENTA PREZENT spośród aktualnie znajdujących się w ofercie na stronie internetowej serwisu przepisnaprezent.pl.

2. Zamówienie PREZENTU następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:

a. wybranie PREZENTU, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”,

b. wybranie sposobu, w jaki VOUCHER zostanie KLIENTOWI dostarczony.

c. kliknięcie przycisku „dalej”,

d. zaakceptowanie wybranych PREZENTÓW i podanie swoich niezbędnych danych,

e. wybranie sposobu dokonania przedpłaty za PREZENT,

f. kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę".

g. w sposób analogiczny jak w pkt. 2 a) – f) odbywa się zamówienie i dostarczenie KUPONÓW (GIFT CARDS) oraz PAKIETÓW,

h. po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.

2.1) Możliwe jest również złożenie zamówienia na PREZENT przez telefon w CENTRUM REZERWACJI lub w PUNKCIE SPRZEDAŻY (nazwa firmy). W takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący.

2.2) Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące płatności i zawarcia umowy mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zakupu w SKLEPACH SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ, z tym, że w tym ostatnim wypadku VOUCHER zostaje uaktywniony najpóźniej w przeciągu dwudziestu czterech godzin roboczych od daty zakupu i z tą chwilą możliwe staje się skorzystanie z niego.

3. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „Kupuję i płacę ”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę z firmą MojeBiuro Martyna Szost.

3.1) W przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zamówienia PREZENTU przez telefon lub w PUNKCIE SPRZEDAŻY (nazwa firmy), za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny i jest to również jednoznaczne z tym, że KLIENT zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2.2 za moment zawarcia umowy uważa się uiszczenie w kasie sklepu ceny, za jaką dany PREZENT jest oferowany, co z kolei jest uważane za uiszczenie całości przedpłaty, o której mowa w pkt. 4. Dopuszczalna jest każda forma zapłaty akceptowana w danym sklepie.

3.2) KLIENCI, którzy dokonali zakupu w SKLEPACH SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ otrzymują jako dowód zakupu i dowód daty, w jakiej została dokonana transakcja paragon niefiskalny. W sklepie nie ma możliwości otrzymania faktury VAT, w tym celu należy skontaktować się z działem obsługi Klienta pod adresem e-mail biuro@przepisnaprezent.pl lub pod numerem telefonu +48 884-307-625 oraz przesłać do biura przepisnaprezent.pl dowód zakupu otrzymany w sklepie sprzedaży bezpośredniej (najczęściej paragon niefiskalny) wraz z danymi, na jakie ma być wystawiony dokument księgowy potwierdzający zakup, w przeciągu 30 dni od zakupu.

4. Warunkiem otrzymania VOUCHERA, KUPONU lub PAKIETU jest dokonanie przedpłaty w wysokości podanej na stronie internetowej www.przepisnaprezent.pl. Przedpłata tam podana, w odniesieniu do PREZENTÓW zawiera podatek VAT. Wyjątek stanowi VOUCHER dostarczony drogą mailową oraz przesyłką kurierską za pobraniem.

4.1) W odniesieniu do KUPONÓW (GIFT CARDS) oraz PAKIETÓW to stanowią one dokument uprawniający do wymiany ich na VOUCHER., dlatego po zakupie KLIENT może jedynie uzyskać notę księgową (dokument potwierdzający wpłacenie określonej kwoty), ale dokument ten nie jest fakturą VAT, ani też paragonem fiskalnym.

4.2) W każdym wypadku przedpłata jest jedynym świadczeniem, do jakiego zobligowany jest KLIENT.

4.3) W żadnym wypadku ani VOUCHERY ani KUPONY (GIFT CARDS) ani PAKIETY nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji PREZENTÓW z zastrzeżeniem punktu IV..1

4.4) Przekazanie przedpłaty określonej w pkt. 4 może nastąpić w następujący sposób:

- poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy MojeBiuro Martyna Szost,

- gotówką –w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem kurierem. W przypadku wyboru płatności za pobraniem doliczany jest koszt dodatkowy w wysokości 9 zł (dziesięć złotych), ,

- z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez systemy płatności bezpośrednich (tj. PayU lub PayPal), jako (nazwa firmy).

5. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek MojeBiuro Martyna Szost w Banku (?), z chwilą zaksięgowania jej przez serwis PayU, lub inny serwis o podobnym charakterze, z chwilą uregulowania płatności za pobraniem kurierowi lub listonoszowi.

5.1) Zamówienia nieopłacone pozostają nieaktywne do momentu zapłaty.

5.2) W wyjątkowych wypadkach gdy termin zapłaty za Voucher przypada po terminie jego aktywacji, voucher może zostać zablokowany w wyniku nieuregulowania należności w wymaganym ustalonym terminie.

6. VOUCHER jest dostarczany do KLIENTA według jego wyboru w następujący sposób:

a) drogą mailową na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu zamówienia,

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres. Nadanie przesyłki zwykle następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunek MojeBiuro Martyna Szost., ale jest uzależnione od pracy poczty, za co MojeBiuro Martyna Szost nie ponosi odpowiedzialności.

c) za pośrednictwem uznanej na rynku firmy kurierskiej na podany w zamówieniu adres, zwykle następuje to w ciągu 1-2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku (nazwa firmy), ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co MojeBiuro Martyna Szost nie ponosi odpowiedzialności.

d) w odniesieniu do sprzedaży detalicznej – KLIENT odbiera PREZENT we własnym zakresie i na własne ryzyko.

6.1) W przypadkach określonych w pkt. 6 a), b), dostarczenie VOUCHERA odbywa się na koszt MojeBiuro Martyna Szost, tj. KLIENT nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku określonym w pkt. 6. c), dostarczenie VOUCHERA odbywa się na koszt MojeBiuro Martyna Szost jedynie w odniesieniu do PREZENTÓW o wartości wyższej niż 199 zł. (dwieście złotych). W przypadku PREZENTÓW o wartości niższej niż 199 zł pobierane są koszty: za wszystkie wysyłki kurierskie w wysokości 15 zł (piętnaście złotych), za wszystkie wysyłki do Paczkomatów w wysokości 8 zł (osiem złotych). W przypadku wyboru dostawy Kurierem ekspresowym (gwarantowana dostawa następnego roboczego dnia, przy złożeniu zamówienia do godziny 15:00), pobierany jest od KLIENTA koszt 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) niezależnie od wartości zamówienia.

6.2) W przypadku jeżeli KLIENT nie odbierze wysłanego VOUCHERA na wskazany w zamówieniu adres, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez KLIENTA ponownie opłaty jak w pkt. 6.1.

6.3) W przypadku określonym w pkt. 6 b)-d) VOUCHER zapakowany będzie w kopertę nieodpłatnie, chyba że KLIENT zamówi inne dostępne opakowanie – koszt takiego akcesoria ponosi KLIENT.

6.4) W analogiczny sposób, jak w ptk. 6 – 6.3 dostarczany jest do KLIENTA KUPON.

6.5) Za zakup VOUCHERA w odniesieniu do ptk. 6.b)-d) KLIENT otrzyma również paragon fiskalny lub fakturę, natomiast w przypadku zakupu KUPONU KLIENT otrzyma notę księgową.

6.6) W odniesieniu do ptk. 6.a) w ciągu 7 dni od zakupu KLIENT ma prawo zażądać przesłania drogą mailową dokumentu potwierdzającego zakup (skan paragonu, faktura VAT, nota księgowa).

7. OBDAROWANY może zrealizować otrzymany PREZENT w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA. W celu realizacji PREZENTU, po wręczeniu OBDAROWANEMU przez KLIENTA VOUCHERA, ten ostatni musi dokonać REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, celem dokładnego ustalenia takich szczegółów REALIZACJI PREZENTU jak: miejsce i czas realizacji PREZENTU, dane OBDAROWANEGO i wszelkich innych niezbędnych szczegółów. REZERWACJE po upływie TERMINU REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA, będą dokonywane w miarę możliwości i dostępności miejsc, ale MojeBiuro Martyna Szost nie gwarantuje w takim przypadku REALIZACJI PREZENTU.

7.1) W celu zmiany terminu REALIZACJI PREZENTU na inny termin, OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z WYKONAWCĄ lub z CENTRUM REZERWACJI, jeśli tu była złożona REZERWACJA odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na pięć dni roboczych przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie TERMINU REZERWACJI taka zmiana nie jest już możliwa.

7.2) MojeBiuro Martyna Szost zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby REALIZACJA PREZENTU nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla OBDAROWANEGO, niemniej nie jest w stanie zagwarantować REALIZACJI PREZENTU w konkretnym dniu.

7.3) Niezrealizowanie PREZENTU w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA, jak również niedokonanie REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza wygaśnięcie wszelkich praw związanych z umową, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI PREZENTU przez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.

7.4) W OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA OBDAROWANY może dokonać wymiany otrzymanego VOUCHERA na inny wybrany VOUCHER . Wymiany takiej OBDAROWANY może dokonać na następujących zasadach:

a. na VOUCHER uprawniający do realizacji droższego PREZENTU, po dokonaniu stosownej dopłaty,

b. na VOUCHER uprawniający do realizacji PREZENTU o tej samej wartości, co VOUCHER otrzymany, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,

c. na VOUCHER uprawniający do realizacji PREZENTU o niższej wartości od VOUCHERA otrzymanego, ale w tym wypadku OBDAROWANEMU nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej przedpłaty,

d. Nowy Voucher będzie miał ten sam termin ważności co VOUCHER podlegający wymianie,

e. W sposób analogiczny odbywa się wymiana KUPONU,

f. Wymianie nie podlegają VOUCHERY wygrane w konkursach organizowanych przez (nazwa firmy)

7.5) Wymiany można dokonać w następujący sposób:

a. bezpośrednio przy użyciu serwisu internetowego www.przepisnaprezent.pl poprzez wpisanie NUMERU REZERWACYJNEGO KUPONU lub VOUCHERA w procesie zakupu PREZENTU i aktywacji poprzez kliknięcie przycisku „sprawdź” - wówczas wysokość przedpłaty za wybrany PREZENT automatycznie zostaje obniżona o wartość KUPONU lub wymienianego VOUCHERA ,

b. telefonicznie z pośrednictwem pracownika działu obsługi klienta MojeBiuro Martyna Szost.

7.6) W odniesieniu do PAKIETÓW PRZEPISÓW OBDAROWANY dokonuje wyboru jednego PREZENTU ze wszystkich, które zawiera PAKIET. Zmiana wyboru PREZENTU jest możliwa wyłącznie, jeśli ani PAKIET ani PREZENT nie został jeszcze zarezerwowany ani wykorzystany

8. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia VOUCHERA, KUPONU lub PAKIETU PRZEPISÓW, a termin realizacji PREZENTU (OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA lub KUPONU) jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek KLIENTA i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu VOUCHERA.

8.1) W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia PAKIETU istnieje możliwość wydania jego duplikatu jedynie w wersji elektronicznej (eVoucher).

9. Możliwa jest wymiana kilku KUPONÓW na VOUCHER na zasadach przedstawionych w punkcie 7.5. Tej zasady nie stosuje się do promocyjnych KUPONÓW wydawanych przez serwis przepisnaprezent.pl w trakcje akcji promocyjnych. Termin ważności promocyjnych KUPONÓW różni się od terminu ważności KUPONÓW sprzedawanych za pośrednictwem serwisu przepisnaprezent.pl. Postanowienie powyższe dotyczy zarówno akcji promocyjnych własnych organizowanych przez MojeBiuro Martyna Szost, jak i akcji promocyjnych innych firm, w których to akcjach MojeBiuro Martyna Szost występuje jako partner.

10. Warunkiem realizacji PREZENTU, po ustaleniu stosownych szczegółów z WYKONAWCĄ lub CENTRUM REZERWACJI, jest oddanie WYKONAWCY przez OBDAROWANEGO podpisanego VOUCHERA. W przypadku odmowy oddania VOUCHERA WYKONAWCA jest uprawniony do odmowy realizacji PREZENTU.

10.1) OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń WYKONAWCY. W odniesieniu do PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od określonego wieku OBDAROWANEGO lub posiadania określonych uprawnień jak np. prawo jazdy, WYKONAWCA ma prawo sprawdzić te okoliczności, a OBDAROWANY ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla WYKONAWCY podstawę odmowy realizacji PREZENTU.

10.2) WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, jeżeli OBDAROWANY nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną OBDAROWANEGO.

10.3) Wykonawca może także zażądać podpisania przez OBDAROWANEGO dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji PREZENTU.

10.4) OBDAROWANY powinien stawić się na miejsce REALIZACJI PREZENTU minimum 15 minut przed ustaloną godziną.

10.5) Niestawienie się OBDAROWANEGO na miejsce realizacji PREZENTU lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji PREZENTU, niezależnie od przyczyn , a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.

10.6) W przypadku PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych, WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu OBDAROWANEGO. Wówczas OBDAROWANY ustala nowy termin realizacji PREZENTU bezpośrednio z Wykonawcą, o czym jest obowiązany zawiadomić MojeBiuro Martyna Szost, albo ustalenie nowego terminu realizacji PREZENTU następuje za pośrednictwem CENTRUM REZERWACJI. W takiej sytuacji MojeBiuro Martyna Szost nie pokrywa kosztów, jakie poniósł OBDAROWANY w związku z realizacją PREZENTU, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania..

10.7) Postanowienia 10.6 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania PREZENTU doszło z przyczyn technicznych niezależnych od MojeBiuro Martyna Szost, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.

10.8) W sytuacjach opisanych w 10.6 i 10.7 oraz w sytuacji, kiedy w danym miejscu w konkretnym dniu odbywa się zbyt duża ilość realizacji PREZENTÓW, MojeBiuro Martyna Szost zastrzega sobie możliwość zmiany tego miejsca, o czym WYKONAWCA lub CENTRUM REZERWACJI poinformuje OBDAROWANEGO na co najmniej 6 godz. przed planowanym terminem realizacji. W takiej sytuacji OBDAROWANY, jeżeli nie zgodzi się na nowe miejsce realizacji, może bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ustalić z WYKONAWCĄ lub CENTRUM REZERWACJI nowy termin REALIZACJI PREZENTU.

11. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji niektórych PREZENTÓW, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia OBDAROWANEGO, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowany PREZENT. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla WYKONAWCY do odmowy realizacji PREZENTU.

12. Ceny towarów: wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a. podawane są w złotych polskich,

b. zawierają podatek VAT, z wyjątkiem PAKIETÓW i KUPONÓW

c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

12.1) Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

12.2) Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1. W każdym wypadku, w ciągu 14 dni od otrzymania VOUCHERA (drogą mailową, przesyłką pocztową lub kurierską lub odbiór osobisty), jeśli PREZENT nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji PREZENTU bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym MojeBiuro Martyna Szost pisemnie na adres spółki lub na adres biuro@przepisnaprezent.pl i pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej płatności.

2. MojeBiuro Martyna Szost zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy stanowiące równowartość najtańszego kosztu dostawy.

3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane drogą elektroniczną są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu. Wszelakie zwroty płatności dokonywane są na KUPONY bądź inny prezent z oferty firmy MojeBiuro Martyna Szost o takiej samej wartości.

4. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe MojeBiuro Martyna Szost w terminie 14 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia PREZENTU lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, o ile doszło ono do MojeBiuro Martyna Szost przed upływem terminu określonego w pkt. 1.

5. KLIENT ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym (nazwa firmy) pisemnie na adres firmy lub na adres biuro@przepisnaprezent.pl.

6. (nazwa firmy) zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO.

7. W przypadku niezrealizowania PREZENTU lub opóźnienia realizacji prezentu z winy MojeBiuro Martyna Szost, dłużej niż o 14 dni, licząc od dnia ustalonego przez obdarowanego jako dzień realizacji prezentu i potwierdzonego mailowo przez WYKONAWCĘ, zobowiązuje się ona do zapłaty na rzecz KLIENTA sumy dwukrotnie wyższej niż otrzymana przedpłata.

8. Wszelkie zwroty przedpłaty wynikające z reklamacji dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.

9. Wszelakie zwroty przedpłaty dokonywane drogą elektroniczną dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA. W przypadku zakupów dokonanych w stacjonarnych punktach sprzedaży firmy MojeBiuro Martyna Szost zwrot dokonywany jest na kartę podarunkową KUPONY bądź na inny prezent z oferty firmy MojeBiuro Martyna Szost o takiej samej wartości.

10. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek pocztowych, kurierskich i dostawy do Paczkomatów, odpowiada Poczta Polska lub firma kurierska. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

V. PRAWO MojeBiuro Martyna Szost DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. MojeBiuro Martyna Szost zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja PREZENTU okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami - wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez MojeBiuro Martyna Szost ofertę specjalną.

2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji PREZENTU, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od MojeBiuro Martyna Szost , takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez WYKONAWCĘ i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VI. WSPÓŁPRACA MojeBiuro Martyna Szost z WYKONAWCAMI oraz współpraca z innymi firmami

1. MojeBiuro Martyna Szost wybiera WYKONAWCÓW spośród podmiotów cieszących się na rynku dobrą opinią, o ugruntowanej pozycji w danej branży, zwłaszcza w odniesieniu do PREZENTÓW, które mogą łączyć się z ewentualnym ryzykiem dla życia i zdrowia OBDAROWANYCH, posługuje się wyłącznie profesjonalistami posiadającymi stosowne uprawnienia wymagane przepisami.

2. MojeBiuro Martyna Szost podejmuje również współpracę z firmami, które nie są WYKONAWCAMI, a które kooperując z MojeBiuro Martyna Szost promują swoje usługi lub produkty. W takiej sytuacji – kooperacji z innymi podmiotami, regulamin niniejszy jest wiążący, chyba że co innego wynika z zawartej umowy. W każdym jednak wypadku regulamin niniejszy jest wiążący dla OBDAROWANYCH w zakresie realizacji/wykonania PREZENTU, w szczególności, choć nie wyłącznie, te postanowienia regulaminu, które odnoszą się do bezpieczeństwa i zasad realizacji PREZENTÓW.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi

2. Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO, MojeBiuro Martyna Szost przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

VIII. Załączniki

1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik nr 1: Polityka prywatności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji PREZENTU, KLIENT lub OBDAROWANY zgłasza pisemnie do MojeBiuro Martyna Szost na adres siedziby biura lub mailowo na adres biuro@przepisnaprezent.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji PREZENTU lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany. Pismo reklamacyjne powinno zawierać : dane KUPUJĄCEGO lub OBDAROWANEGO, NUMER REZERWACYJNY, opis sytuacji. MojeBiuro Martyna Szost zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

2. MojeBiuro Martyna Szost. niezwłocznie podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji przez WYKONAWCĘ, w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA.

3. MojeBiuro Martyna Szost ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA za własne działania i zaniechania. Jednakże MojeBiuro Martyna Szost nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA i OBDAROWANEGO za ewentualne szkody na osobie o ile do realizacji PREZENTU posłużyła się profesjonalistą. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań WYKONAWCY lub jakości zrealizowanego przez niego PREZENTU, MojeBiuro Martyna Szost podejmuje w imieniu KLIENTA w stosunku do WYKONAWCY niezbędne działania, uzgadniając je z KLIENTEM.

4. MojeBiuro Martyna Szost nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie VOUCHERA wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji PREZENT traktuje się jako zrealizowany przez OBDAROWANEGO.

5. MojeBiuro Martyna Szost zaleca wszystkim OBDAROWANYM, którzy otrzymali VOUCHER uprawniający ich do realizacji PREZENTÓW, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.

6. PREZENTY znajdujące się na stronie internetowej www.przepisnaprezent.pl, są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać zarówno KLIENT jak i OBDAROWANY. Niemniej MojeBiuro Martyna Szost zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem PREZENTU, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, itp.

7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją PREZENTU MojeBiuro Martyna Szost zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.

8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

przepisnaprezent.pl